Gỗ tiêu âm đục lỗ

Mô tả

Gỗ tiêu âm đục lỗ

tiêu âm, chống cháy, trang tri thẩm mỹ cao